GDPR integritetspolicy Estetikcentrum

Med anledning till den nyligen införda dataskyddsförordningen (GDPR) vill vi informera dig om hur vi på Estetik Centrum Sverige AB (”Estetikcentrum”) behandlar, hanterar och skyddar dina personuppgifter.

Definition

Personuppgifter är information som kan användas för att identifiera en individ. På Estetikcentrum har vi vidtagit åtgärder enligt fastställda regler och bestämmelser för att säkerställa skyddet av alla våra patienters personuppgifter från tredje part inklusive detaljer om din behandling eller operation. I detta informationsmeddelande beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter i våra marknadsföringsaktiviteter.

Estetikcentrum (org 559048-9810) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Alla personuppgifter som delas med oss via exempelvis telefon, e-post eller via kontaktformulär i samband med olika förfrågningar gällande operationer och behandlingar, önskemål om användning av våra digitala kanaler eller kanske ändringar av en inbokad tid, kommer att behandlas med ändamålet att hjälpa dig i den frågan eller ärende du bett om. I övriga fall behövs ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter. Genom att kontakta oss ger du ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att vidta de åtgärder som behövs med anledning av din kontakt. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke beträffande vår tillåtelse att behandla dina personuppgifter.

När du väljer att köpa Estetikcentrums tjänster så registrerar vi dina personuppgifter för att säkerställa kvalitet och för att efterleva olika lagar såsom patientjournallagen då vi som klinik är ålagda enligt lagen att registrera alla medicinska uppgifter. Patientdatalagen reglerar hur länge uppgifterna behöver sparas, vem som kan får åtkomst till dem och hur de ska skyddas.

I detta informationsmeddelande beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter.

Ändamål och rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen

Estetikcentrum behandlar kunders personuppgifter, såsom namn, adress, e-post, telefonnummer, personnummer, kundnummer och betalningsinformation, i syfte att ingå och fullgöra köpeavtal. Uppgifterna om dig som kund används för att bland annat fullgöra våra tjänster, kontrollera din identitet, sköta betalningar samt hantera ärenden kring reklamationer, och andra kundrelaterade frågor. Den rättsliga grunden för denna behandling är att den är nödvändig för att fullgöra avtalet samt för att vidta åtgärder på begäran av dig som kund innan ett sådant avtal ingås.

För behandling av medicinsk information om våra kunder som Estetikcentrum behöver för att fullgöra avtalade tjänster är den rättsliga grunden patientdatalagen. Estetikcentrum behandlar sådan information i en särskild konfidentiell databas till vilken endast den personal som har behov av informationen har tillgång.

Marknadsföring

Estetikcentrum behandlar din e-postadress eller telefonnummer för direktmarknadsföring genom att skicka nyhetsbrev till dig. Den rättsliga grunden för detta är att behandlingen är nödvändig för Estetikcentrums berättigade intresse av att marknadsföra sig direkt mot dig och/eller att du som kund har lämnat ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för detta ändamål.

Om du inte längre önskar att din e-postadress eller telefonnummer används för direktmarknadsföring kommer Estetikcentrum snarast möjligt, och senast inom tre månader, från att du meddelar oss att radera dina uppgifter för vidare utskick.

Kontakt oss

Om du kontaktar oss via vår hemsida, telefonsamtal eller genom e-post kommer Estetikcentrum att behandla de personuppgifter du skickar till oss, såsom ditt namn och din e-postadress, för att kommunicera med dig och på annat sätt hantera dina frågor och önskemål. Den rättliga grunden för denna behandlingen är att den är nödvändig för att möta ditt och Estetikcentrums berättigade intresse av kontakt och hantering av ditt ärende.

Rättsliga förpliktelser

Estetikcentrums kan även komma att behandla dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag och mot myndigheter, exempelvis avseende patientjournallagen, bokföring och skatt. Den rättsliga grunden för denna behandlingen är att den är nödvändig för att fullgöra Estetikcentrums rättsliga förpliktelser.

Mottagare av personuppgifter

Estetikcentrum säljer inte dina personuppgifter till tredje part.

Estetikcentrum kan komma att dela dina personuppgifter med olika personuppgiftsbiträden. De uppgifter som delas omfattar dock endast kontaktinformation. Medicinsk information om våra kunder delas endast efter samtycke från dig som kund eller på grund av rättslig förpliktelse.

Personuppgiftsbiträden är bolag som hjälper Estetikcentrum, med bland annat hemsidan, marknadsföring samt betalning av avtalade tjänster. Dessa biträden behandlar personuppgifterna för Estetikcentrums räkning och Estetikcentrum har personuppgiftsbiträdesavtal på plats för att säkerställa en laglig behandling av dina uppgifter.

Hur länge sparas personuppgifterna ?

Estetikcentrum sparar ditt namn, e-postadress och telefonnummer för direktmarknadsföring till dess att du motsätter dig det eller återkallar ditt samtycke om att telefonnumret eller adressen används för detta ändamål, under förutsättning att alla våra mellanhavanden är avslutade och att Estetikcentrum inte har en rättlig förpliktelse att spara uppgifterna längre. Vi är dock enligt patientdatalagen tvungen att spara dina medicinska uppgifter.

Du har rätt att återkalla ditt samtycke

Om Estetikcentrums behandling grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Detta påverkar dock inte lagligheten av Estetikcentrums behandling på grundval av samtycket innan detta återkallades eller om Estetikcentrum har rättslig förpliktelse att bibehålla informationen.

Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några funderingar, frågor eller klagomål på vår behandling av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig Estetik Centrum Sverige AB org.nr 559048-9810, Studentgatan 6, 211 38 Malmö, ansvarar för behandlingen av de personuppgifter du lämnar till oss.

Telefonnummer: 040- 65 66 660

E-postadress: [email protected]

Det är Datainspektionen som är ansvarig myndighet för tillsyn enligt dataskyddslagstiftningen. Du kan även vända dig till dem om du anser att dina personuppgifter behandlats felaktigt.

https://www.datainspektionen.se

Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy uppdaterades senast den 20 juni 2018. Estetikcentrum komma att göra ändringar i denna policy och kommer i så fall att underrätta sina kunder om detta genom uppdatering på vår hemsida.